ОБЯВА
От „МОНИ МГ” ООД, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, р-н Източен, ул. “Шумен” № 2
На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./

УВЕДОМЯВАМ
Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Преустройство на съществуващ бояджиен цех за бяло електростатично прахово боядисване в цех за мокро боядисване и изграждане на слад за химикали“, в сграда находяща се в УПИ 56784.525.3033, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Източен, ул. „Шумен“ № 2.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Пловдив, Район Източен гр. Пловдив, бул. „Шести Септември“ № 274 или в РИОСВ Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Марица „№ 122.

13.07.2023 г.
Избор с публична покана
Във връзка с изпълнение на Договор за БФП BG-RRP-3.004-1714 по проект „Технологична модернизация в предприятието“, публикувам
Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет:
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична линия за предварителна подготовка на силно замърсени детайли с катодна и анодна фаза – 1 бр.
Краен срок за приемане на офертите: 20.07.2023 год

Проект BG-RRP-3.004-1714 „Технологична модернизация в предприятието“, съфинансиран от Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU.
“Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Мони МГ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД- ГД ЕФК“


Пакет документи публична покана

10.07.2023г.
Избор с публична покана
Във връзка с изпълнение на Договор за БФП BG-RRP-3.004-1714 по проект „Технологична модернизация в предприятието“, публикувам
Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет:
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини по обособени позиции:
Обособена позиция1: CNC нишкова, електро-ерозийна машина -1 бр
Обособена позиция2: Шприцмашина – 1 бр.
Краен срок за приемане на офертите: 17.07.2023г.

Проект BG-RRP-3.004-1714 „Технологична модернизация в предприятието“, съфинансиран от Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU.
“Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Мони МГ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД- ГД ЕФК“


Пакет документи публична покана машини


14.04.2023г.
На 10.04.2023 г. „МОНИ МГ“ ООД сключи договор BG-RRP-3.004-1714 за изпълнение на проект „Технологична модернизация в предприятието“
Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU

Основната цел на настоящия проект е Мони МГ да подобри посоката си на развитие за да отговори по-добре на предизвикателствата и възможностите на съвременния свят за постигане устойчив растеж и плавен преход към цифрова трансформация на компанията.

Това налага необходимостта от достигане на високо технологично ниво за повишаване капацитета и увеличаване ефективността на производство, както и за подобряване на предлаганите продукти.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в повишаване ефективността на производствените процеси и намаляване на производствените разходи чрез цифровизация на процесите на изработване на части за матрици и щанци, шприцване и почиствяне на детайли.

Проект BG-RRP-3.004-1714 „Технологична модернизация в предприятието“, съфинансиран от Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU.
“Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Мони МГ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД- ГД ЕФК“

ОБЯВА
от „МОНИ МГ” ООД, с ЕИК 115780125, с адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Шумен” № 2,
На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./

УВЕДОМЯВАМ
Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: „Разширение на инсталация за галванизация” в поземлен имот с идентификатор 56784.536.1730, за друг вид производствен, складов обект, гр. Пловдив, ул. „Кукленско шосе“ № 17.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Шумен” № 2 или в РИОСВ Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Марица „№ 122.